Go to navigation menu

OMNICOM AT THE ITSMF SLOVAKIA CONFERENCE

The lecture held by our guest Mark Smalley was reviewed best by the participants. 
Prednáška nášho hosťa Marka Smalleyho bola účasníkmi konferencie vyhodnotená ako najlepšia.
This is how EXIN and OMNICOM reacted on their joint event: a Matrix-style conference.
Konferencia bola v štýle Martix, a takto na tú temu zareagovali EXIN a OMNICOM v spoločnej akcii.
Our stand was very busy, new courses and consulting services caught everyone’s eye. 
Pri našom stánku bolo stále rušno, nové kurzy a poradenské služby zaujali.
We were at the certificate-giving to new ITIL Experts, congratulations again.
Boli sme aj pri odovzdávaní certifikátov ITIL Expertom, ktorým ešte raz gratulujeme.
Palo as Agent Smith, be aware of our colleague! :) 
Palo ako Agent Smith, dajte si pozor na náško kolegu :)
Which one will you choose? 
Tak ktorú si vyberiete?
And the final jump into our new and even more successful era of itSMF Slovensko. 
A záverečný skok do novéj ešte úspešnejšej éry itSMF Slovensko


Back to News